Projekt Mapa zawodowa – wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

„Mapa zawodowa – wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

Przejdź do strony projektu ->

Wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia z terenu powiatu ostrowieckiego, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do przynajmniej jednej z kategorii:

 • kobiety
 • osoby po 50 roku życia
 • z niskimi kwalifikacjami
 • osoby niepełnosprawne
 • długotrwale bezrobotne
 • sprawujące opiekę nad osobą zależną
 • powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki

Podstawowe kryteria przystąpienia do projektu to wiek powyżej 29 roku życia (w dniu przystąpienia do projektu ukończone 30 lat), pozostawanie bez zatrudnienia (oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej z I lub II profilu pomocy), przynależność do przynajmniej jednej z ww. kategorii osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz zamieszkiwanie na terenie powiatu ostrowieckiego.

Rekrutacja: złożenie formularza zgłoszeniowego -> rekrutacja przez doradcę zawodowego (grupa 100 osób, które uzyskały największą liczbę punktów przy ocenie formalnej odbędzie indywidualne spotkania rekrutacyjne – 1 godz. – z doradcą zawodowym, podczas których wybrana zostanie grupa 60 uczestników projektu).

Podział miejsc:

60 osób (31K/29M), w tym:

54 osoby bezrobotne (28K/26M) i 6 osób biernych zawodowo (3K/3M)

 

Oferowane formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami
 • kursy:
  • „Spawacz MAG i TIG”
  • „Operator koparki jednonaczyniowej”
  • „Magazynier z obsługą wózka widłowego”
  • „Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowego pakietu biurowego”
  • „Kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”
 • 6–miesięczne płatne staże zawodowe
 • stypendia szkoleniowe

Przejdź do strony projektu ->