Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2007r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 237
§1.Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Co Grozi Pracodawcy za Brak aktualnych szkoleń bhp pracowników w zakładzie pracy?

Brak szkolenia z zakresu bhp jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika.
Zgodnie z treścią art. 283 par. 1 K.P.: „Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł. do 30 000 zł.”
Szkolenia BHP są prowadzone jako:

Szkolenia wstępne w formie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego lub szkolenia okresowe


Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne odbywa się przed dopuszczeniem do pracy i dotyczy:

 • nowo zatrudnionych pracowników,
 • studenci odbywający praktykę studencką,
 • uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy odbywają:

 • pracownicy zatrudnieni  na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownicy przenoszeni na wymienione stanowisko oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu i studenci odbywający praktykę zawodową.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy oraz zasadami pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.  Instruktaż stanowiskowy natomiast ma zapoznać uczestnika z czynnikami środowiska występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować to czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Pracownicy potwierdzają odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego na karcie   szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia wstępnego

 • Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia wstępnego

Czas „ważności” zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego BHP

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego wystawiane jest na 1 rok
 • w przypadku stanowiska kierowniczego na 0,5 roku.


Szkolenia okresowe BHP

 Szkolenie okresowe przeprowadza się po upływie okresu ważności szkolenia wstępnego, tj. na stanowisku kierowniczym po 0,5 roku oraz po 1 roku na pozostałych stanowiskach pracy od dnia wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia wstępnego.

Szkolenie okresowe ważne jest przez okres:

 • Pracodawca – 5 lat
 • stanowisko kierownicze – 5 lat
 • stanowisko administracyjno-biurowe – 5 lat
 • stanowisko inżynieryjno-techniczne – 5 lat
 • stanowisko robotnicze – 3 lata
 • stanowisko robotnicze, na którym występują szczególnie duże zagrożenia – 1 rok

Szkolenia okresowe odbywają wszyscy pracownicy według następujących zasad:

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych oraz Pracodawcy:
pierwsze w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy, kolejne nie rzadziej niż co 5 lat.

Pracownicy administracyjno- biurowi:
pierwsze w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy, kolejne nie rzadziej niż co 6 lat.

Pracownicy inżynieryjno- techniczni:
pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy, kolejne co 5 lat.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych:
pierwsze w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne co 3 lata, na stanowiskach gdzie występuje szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy:
pierwsze szkolenie do 12 miesięcy, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.   

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Potwierdzeniem jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego.

Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniami oraz usługami BHP i PPOŻ, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.