„Nowa Perspektywa”

aktywacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie
Projekt współfinansowany prze Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nasz projekt „Nowa perspektywa – aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego” pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/A2/1/13, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach!
Otrzymana liczba punktów kwalifikuje nas do otrzymania dofinansowania na realizację ww. projektu.

Cieszymy się, że będziemy mogli kompleksowo wspierać osoby długotrwale bezrobotne, poprzez kursy i szkolenia zawodowe, płatne staże, wsparcie doradcze, pomoc pośrednika pracy.
Projekt przewiduje również zapewnienie opieki dla osób wychowujących dzieci do 7 roku życia.

Wsparcie dla osób, które są osobami długotrwale poszukującymi pracy.

W ramach projektu przewidujemy:
– Kurs Programista-Operator CNC (150 godz.)
– Kurs AutoCAD – kurs pdst.(60 godz.) + zaawansowany (60 godz.)
– Kurs Terapia Zajęciowa ( 120 godz.)
– Kurs Grafika komputerowa oraz graficzne przygotowywanie ofert handlowych ( 20 dni x 6 godz. 120 godz.)
– Kurs Pracownik ds. rachunkowości oraz kadr i płac z obsługą komputerowych programów typu „Płatnik” i „Kadry i płace” ( dla MŚP ) ( 160 godz. teoretycznych + 60 godz. praktycznych).
– Płatne staże – 4 m-ce.
– Stypendia szkoleniowe
– Zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 7 ( w trakcie odbywania kursów)
– Doradztwo zawodowe
– Pośrednictwo pracy
– Zwrot kosztów dojazdu dla osób odbywających staż/kurs poza miejscem zamieszkania

Start projektu: czerwiec 2014 r.