„Wspólny Start – Inicjatywa aktywizacji zawodowej Kobiet z gminy Brody”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Od 1 września firma Serwis Kadr rozpoczyna realizację projektu dla kobiet z gminy Brody pn. „Wspólny Start – Inicjatywa aktywizacji zawodowej Kobiet z gminy Brody”.

Projekt skierowany jest do kobiet z gminy Brody, które w chwili przystąpienia do projektu będą osobami pozostającymi bez zatrudnienia.

W ramach projektu Uczestniczki będą zdobywać nowe umiejętności w ramach bezpłatnych szkoleń:

 • „Profesjonalny Sprzedawca”
  96 godz. (październik). Szkolenie obejmuje naukę obsługi kasy fiskalnej, zasad BHP, wykorzystania terminali płatniczych oraz technik sprzedaży, podstawy rachunkowości z wykorzystaniem programu do fakturowania. Każda Uczestniczka przejdzie również szkolenie „Minimum sanitarne”(HACCP). W ramach szkolenia zostaną również pokryte koszty wyrobienia książeczki zdrowia.
 • „Podstawy Księgowości z elementami kadr i płac w MŚP”
  120 godz. (wrześ-paź). Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestniczek do pracy w działach i firmach księgowych i rachunkowych oraz kadrowo-płacowych. Kobiety zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dot. księgowości oraz kadr i płac, a także ze sposobami ich praktycznego zastosowania oraz z obsługą programu Płatnik.
 • „Własna działalność gospodarcza”
  Jednodniowe szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania na ten cel środków Unijnych i z Funduszu Pracy.

Uczestniczki zostaną objęte dodatkowymi formami wsparcia w postaci:

 • Warsztatów aktywizacji zawodowej
 • Spotkań integracyjno-motywacyjnych
 • Zwrotu kosztów dojazdu na i ze szkoleń
 • Spotkania „Pozarolnicze inicjatywy lokalne” (Jego celem będzie zapoznanie z pozarolniczymi inicjatywami podjętymi przez lokalnych przedsiębiorców)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

REKRUTACJA

Już od teraz przyjmujemy zgłoszenia do projektu  Inicjatywa aktywizacji zawodowej Kobiet z gminy Brody”.

Nabór skierowany jest do niekatywnych zawodowo kobiet z gminy Brody

Aby zgłosić się do udziału w projekcie wystarczy pobrać Formularz Zgłoszeniowy ze strony internetowej i przesłać go na adres: kontakt@serwiskadr.pl z dopiskiem „Inicjatywa aktywizacji zawodowej Kobiet z gminy Brody ” lub wypełnić formularz w naszym biurze.

UWAGA!!! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w sierpniu 2011 r.
Osoby, które złożą formularz i nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, zostaną wpisane na listę rezerwową i po rezygnacji jednej z Uczestniczek, będą mogli uczestniczyć w projekcie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

REALIZAJCA

12 września ruszyła realizacja działań w ramach projektu „Wspólny start – inicjatywa aktywizacji zawodowej Kobiet z gminy Brody”.

Przez trzy kolejne dni 12 Uczestniczek projektu weźmie udział w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, podczas których zapoznają się z zasadami autoprezentacji i komunikacji na rozmowie z potencjalnym pracodawcą, dowiedzą się jak należy sporządzać CV i List Motywacyjny oraz jak poruszać się na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Panie zapoznają się również z elementarną wiedzą na temat zakładania własnej działalności gospodarczej.

Na 15 września zaplanowano rozpoczęcie cyklicznych spotkań z doradcą zawodowym oraz z psychologiem podczas zajęć integracyjno-motywacyjnych. Spotkania te mają na celu zapewnić Uczestniczkom projektu kompleksowe wsparcie i pomoc w uporaniu się z barierami i lękami, jakie towarzyszą im w powrocie na rynek pracy po długotrwałej przerwie. Doradca zawodowy na zmianę z psychologiem będą pracować z BO projektu nad rozwojem ich umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji i asertywności oraz nad zastosowaniem tych umiejętności w życiu zawodowym i prywatnym.
Grupowa aktywizacja Pań może stać się początkiem nowych wspólnych inicjatyw gospodarczych, a na pewno przyczyni się do ich integracji i zwiększenia motywacji do rozwoju zawodowego.

16 i 19 września to czas na indywidualne spotkania Uczestniczek projektu doradcą zawodowym. Spotkania te mają na celu stworzenie dla każdej z Pań Indywidualnego Planu Działania, który umożliwi im poszukiwanie zatrudnienia zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy oraz ich atutami i predyspozycjami.

Po zakończeniu wrześniowego bloku aktywizacyjnego 6 Pań rozpocznie 19 września udział w szkoleniu zawodowym pn. „Podstawy księgowości z elementami kadr i płac w MŚP”. Ukończenie kursu pozwoli Paniom zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w działach lub firmach księgowych czy rachunkowych oraz kadrowo-płacowych. BO zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia księgowości w małych i średnich firmach oraz specyfiki pracy w dziale kadr i płac. Uczestniczki kursu zapoznają się również z obsługą najpopularniejszych programów komputerowych stosowanych w księgowości.

Zajęcia w ramach drugiego szkolenia zawodowego pn. „Profesjonalny sprzedawca z kasą fiskalną, BHP i minimum sanitarnym” dla kolejnych 6 Uczestniczek projektu rozpoczną się już na początku października. O dokładnym terminie rozpoczęcia kursu będziemy informować telefonicznie.

Oba szkolenia realizowane będą na terenie Ostrowca Św., w związku z tym wszystkie Uczestniczki projektu będą miały zapewniony zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

W kolejnych miesiącach zaplanowano w ramach projektu realizację jednodniowego szkolenia pn. „Własna działalność gospodarcza” oraz zorganizowanie spotkania pn. „Pozarolnicze inicjatywy lokalne”. Oba działania mają na celu zachęcić Uczestniczki projektu do podjęcia własnej inicjatywy w sektorze pozarolniczym.