Mapa Zawodowa

wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
Projekt „Mapa zawodowa – wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

„Mapa zawodowa – wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia”

Wsparciem objęte zostaną osoby:

 • bezrobotne oraz bierne zawodowo
 • powyżej 29 roku życia
 • z terenu powiatu ostrowieckiego

znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do przynajmniej jednej z kategorii: kobiety, osoby po 50 roku życia, z niskimi kwalifikacjami, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, sprawujące opiekę nad osobą zależną, powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Podstawowe kryteria przystąpienia do projektu:

 • to wiek powyżej 29 roku życia (w dniu przystąpienia do projektu ukończone 30 lat)
 • pozostawanie bez zatrudnienia (oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo, zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej z I lub II profilu pomocy)
 • zamieszkiwanie na terenie powiatu ostrowieckiego.

Rekrutacja: złożenie formularza zgłoszeniowego -> rekrutacja przez doradcę zawodowego (grupa 100 osób, które uzyskały największą liczbę punktów przy ocenie formalnej odbędzie indywidualne spotkania rekrutacyjne – 1 godz. – z doradcą zawodowym, podczas których wybrana zostanie grupa 60 uczestników projektu).

Oferowane formy wsparcia:

 • doradztwo zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami
 • kursy:
  • Spawacz MAG i TIG
  • Operator koparki jednonaczyniowej
  • Magazynier z obsługą wózka widłowego
  • Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowego pakietu biurowego
  • Kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • 6–miesięczne płatne staże zawodowe ( stypendium w wysokości ok. 1240 zł. netto )
 • stypendia szkoleniowe

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!

Rekrutacja prowadzona będzie od marca do maja 2016r.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu i regulaminem rekrutacji.
Jednocześnie zapraszamy do składania formularzy rekrutacyjnych.

Osobom zgłaszającym się do nas z wypełnionym formularzem przypominamy o konieczności dostarczenia:
– zaświadczenia z PUP potwierdzającego fakt rejestracji jako osoba bezrobotna, z informacją o ustalonym profilu pomocy (I lub II) (w przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
– w przypadku osób niepełnosprawnych – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Przed rozpoczęciem udziału w projekcie zostanie zorganizowane spotkanie z Uczestnikami w celu podpisania Deklaracji Uczestnictwa.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie wystarczy pobrać, wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu Formularz Rekrutacyjny

Formularz podstawowy:

pdf-icon-small Formularz zgłoszeniowy
Regulaminy:

pdf-icon-small Regulamin rekrutacji

pdf-icon-small Regulamin projektu


Zapytania ofertowe:

Kurs Pracownik Biurowy:

pdf-icon-small Kurs: Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowego pakietu biurowego

Kurs: Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowego pakietu biurowego – załączniki edytowalne

Kurs Kasjer Sprzedawca:

pdf-icon-small Kurs: Kasjer- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Kurs: Kasjer- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – załączniki edytowalne

Kurs Operator koparki jednonaczyniowej:

pdf-icon-small Kurs: Operator koparki jednonaczyniowej

Kurs: Operator koparki jednonaczyniowej – załączniki edytowalne

Kurs Magazynier z obsługą wózka widłowego:

pdf-icon-small Kurs: Magazynier z obsługą wózka widłowego

Kurs: Magazynier z obsługą wózka widłowego – załączniki edytowalne

Kurs Spawacz MAG i TIG:

pdf-icon-small Kurs: Spawacz MAG i TIG

Kurs: Spawacz MAG i TIG – załączniki edytowalne

Wyjaśnienia:

W związku z pytaniami, dotyczącymi przerw kawowych i obiadowych w kursach, których dotyczą ww. zapytania, wyjaśniamy, że informacja ta zawarta jest w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia jedynie celem właściwego zaplanowania czasowego poszczególnych kursów. Zapewnienie cateringu w ramach poszczególnych kursów leży po stronie Zamawiającego, nie jest przedmiotem zapytań ofertowych i tym samym nie stanowi kosztów po stronie potencjalnego Wykonawcy.


Protokoły z otwarcia ofert:

pdf-icon-small Protokół z otwarcia ofert: Kasjer- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

pdf-icon-small Protokół z otwarcia ofert: Operator koparki jednonaczyniowej

pdf-icon-small Protokół z otwarcia ofert: Magazynier z obsługą wózka widłowego

pdf-icon-small Protokół z otwarcia ofert: Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowego pakietu biurowego

pdf-icon-smallProtokół z otwarcia ofert: Spawacz MAG i TIG


Wyniki:

pdf-icon-small Wyniki – Operator koparki jednonaczyniowej

pdf-icon-smallWyniki – Spawacz MAG i TIG

pdf-icon-smallWyniki – Kasjer- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

pdf-icon-smallWyniki – Magazynier z obsługą wózka widłowego

pdf-icon-smallWyniki – Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputerowego pakietu biurowego