„Nowa Perspektywa”

aktywacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie
Projekt współfinansowany prze Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego